DNVGL.no

Artificial intelligence

Many engineer students choose fields relating to artificial intelligence. It is said that robotics and artificial intelligence are the future, and that we will find many jobs disappearing because of this, for example surgeons or factory workers.

Artificial intelligence

You can read this text in Norwegian here

For the latter, we have already seen major changes, and many think there may be an increased risk of fewer jobs in certain industries in the future, making automation seem threatening.

This must not necessarily be true. We need someone to develop, install, instruct and build these robots. This is where engineers come in, as well as workers being replaced with robots.

What is artificial intelligence?

In short, artificial intelligence is "intelligent" computer systems capable of solving problems, as well as learning from their own mistakes and experiences. Such computer systems are developed using theoretical and experimental data tools to study intelligent behaviour. Based on the results, we develop intelligent computer systems.

Another aspect of artificial intelligence is that we create algorithms to sort large amounts of data. Examples may be the algorithms of search engines like those used by Google. Search engines sort a wealth of information, to give the user a match for the keyword he or she has entered.

Today, there is great emphasis on computer systems and artificial intelligence, as we believe artificial intelligence is a major part of our future. So, doubtless there will be an increasing need for engineers in this field.

Combining artificial and human intelligence

Even though the surgeon's hands can be replaced with a machine, we still need someone with the knowledge of a surgeon to instruct a robot to perform the right job. We have already seen examples where the surgeon himself controls the robot from a computer. Just watch this video...

Engineers in the field of artificial intelligence

In other words, we need to combine artificial intelligence with human intelligence for the job to be performed properly. This means that in the future, there will be an increasing need for engineers educated in artificial intelligence. As an engineer in this field, you will be one of those who can help create our future. If you wish to learn more about this subject, you should study computer technology, robotics and cybernetics, computer science, or other areas related to data and information technology.

Do you want to develop as an engineer?

If you want to develop as an engineer in computer technology and artificial intelligence, DNV GL can help you. Whether you are a student or a graduate engineer, you will become part of our team by becoming a part of something bigger.

Our purpose is to safeguard life, property and the environment, and so we enable other companies to improve the security and sustainability of their businesses. We work globally. That is, we operate in over 100 countries with dedicated professionals helping our customers make the world safer, smarter and greener.

Our main sectors are:

If you are a graduate engineer in computer technology, artificial intelligence or any of the above areas, we can offer unique career opportunities. We believe that a career constitutes a long process where one will learn a lot on the way. With us, you will have the opportunity to manage your own career and your own goals, and we want you to be curious and willing to learn. You can read more about our career model here.

We also offer a trainee program for those who want training in your field.

Apply for a job in DNV GL

Do you want to know more about what we do in DNV GL, and what vacancies we have? We post all our vacancies on LinkedIn and on Finn, and if you want to keep up, you can turn on notifications. On our website, you can read more about what we do and why you should join us.

Kunstig intelligens

Mange studenter velger å bli ingeniør med kompetanse innen kunstig intelligens. Det sies at robotikk og kunstig intelligens er fremtiden, og at vi vil oppleve at mange jobber vil forsvinne som følge av dette, for eksempel kirurger eller fabrikkarbeidere. For sistnevnte yrke har vi sett store endringer allerede, og derfor diskuteres det om det kan være økt fare for færre jobber innenfor visse industrier i fremtiden, og at automatiseringen derfor kan være truende.

Artificial intelligence

Dette behøver ikke nødvendigvis å stemme. Vi behøver nemlig noen som kan utvikle, installere, instruere og bygge disse robotene. Det er her ingeniørene kommer inn, samt de som er utdannet i de respektive yrkene robotene eventuelt skal overta. 

Hva er egentlig kunstig intelligens?

Kort fortalt er kunstig intelligens «intelligente» datasystemer som er i stand til å løse problemer, samt lære av egne feil og erfaringer. Slike datasystemer blir utviklet ved at vi benytter teoretiske og eksperimentelle dataverktøy til å studere intelligent atferd. Resultatene av dette bruker vi til å utvikle intelligente datasystemer. 

En annen side ved kunstig intelligens er at vi skaper algoritmer for å sortere store datamengder. Eksempler på dette kan være algoritmene til søkemotorene som for eksempel Google bruker. Her sorterer søkemotoren ut en mengde informasjon for å gi brukeren en match til det søkeordet han eller hun har skrevet inn i søkefeltet. 

I dag satses det stort på datasystemer og kunstig intelligens, da vi tror at kunstig intelligens er en stor del av vår fremtid. Derfor er det ingen tvil om at det vil være et økende behov for ingeniører på dette feltet.

Kombinerer kunstig intelligens med menneskelig intelligens 

Selv om kirurgens hender kan byttes ut med en maskin, vil vi likevel behøve noen som har kunnskapen til en kirurg for å instruere roboten til å utføre riktig jobb. Vi har allerede sett eksempler der kirurgen selv styrer roboten fra en datamaskin. Se bare denne videoen...

Ingeniører innen kunstig intelligens

Med andre ord trenger vi å kombinere kunstig intelligens med menneskelig intelligens for at jobben skal bli utført riktig. Dette betyr at det i fremtiden vil være et økende behov for ingeniører utdannet innen kunstig intelligens. Som ingeniør på dette feltet vil du være en av dem som kan være med på å skape fremtiden vår. Ønsker du å lære mer om dette emnet, bør du velge studieretninger som datateknologi, robotikk og kybernetikk, informatikk eller andre studier relatert til data- og informasjonsteknologi. 

Ønsker du å utvikle deg som ingeniør?

Ønsker du å utvikle deg som ingeniør innen datateknologi og kunstig intelligens, kan vi i DNV GL hjelpe deg med dette. Enten du er student eller ferdigutdannet ingeniør, vil du ved å bli en del av vårt team bli en del av noe større. 

Vi har et mål om å sikre liv, verdier og miljøet, og derfor gjør vi det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter. Vi jobber globalt. Det vil si at vi opererer i over 100 land med dedikerte fagfolk som hjelper våre kunder med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere. 

Våre hovedområder er:

Er du en nyutdannet ingeniør innen datateknologi, kunstig intelligens eller noen av de ovenstående områdene, har vi noen unike karrièremuligheter å tilby. Vi mener at en karrière utgjør en lang prosess, der en skal lære mye på veien. Hos oss vil du få muligheten til å styre din egen karrière og dine egne mål, og vi ønsker du skal være nysgjerrig og læringsvillig. Vi har en karrièremodell som du kan lese mer om her

Vi kan også tilby et trainee program for deg som ønsker trening på ditt felt. 

Søk jobb i DNV GL

Ønsker du å vite mer om hva vi i DNV GL gjør og hvilke ledige stillinger vi har? Vi legger ut alle våre stillinger på LinkedIn og på Finn, og ønsker du å følge med, kan du slå på varsler for dette. I tillegg kan du lese mer om hva vi driver med og hvorfor du bør jobbe hos oss på våre nettsider