DNVGL.no

Breadcrumbs

Grønt Kystfartsprogram

Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

Kontakt oss

Narve Mjøs Narve Mjøs
Programdirektør Grønt Kystfartsprogram
SHARE:
PRINT:
Gront Kystfartsprogram

Grønt Kystfartsprogram er et partnerskapsprogram mellom det private og det offentlige. Programmet skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av Regjeringens maritime- og havnestrategi. Programvisjonen er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart drevet helt eller delvis med batterier, LNG eller andre miljøvennlige drivstoff.

Norsk innenriks skipsfart står for 9 % av Norges samlede CO2-utslipp, 34 % av Norges NOx-utslipp og 25 % av Norges SOx-utslipp. Dersom Norge skal nå klimamålet om 40 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivået), må også skipsfarten i Norge omstilles til å bli mer miljøvennlig. Det er en formidabel endring – og vi har liten tid.

Dette er GKP i et nøtteskall - Vi utfører studier. Vi starter piloter. Vi overfører erfaring mellom de to, mellom teori og praksis. Og sist men ikke minst, vi fasiliterer dialog og samarbeid mellom alle interessenter, myndigheter og politikere inkludert.
Dette er GKP i et nøtteskall - Vi utfører studier. Vi starter piloter. Vi overfører erfaring mellom de to, mellom teori og praksis. Og sist men ikke minst, vi fasiliterer dialog og samarbeid mellom alle interessenter, myndigheter og politikere inkludert.

Grønt Kystfartsprogram ble iverksatt etter et initiativ fra DNV GL, og programmets første fase ble innledet med en rundebordskonferanse i januar 2015. Samtidig ble det opprettet fem pilotprosjekt som skulle se på muligheter for å redusere utslipp i norske farvann og bidra til at norsk innenriks skipsfart blir mer miljøvennlig.


Programmets andre fase gjennomføres i 2016/2017 med totalt åtte pilotprosjekt og mer enn 30 aktører fra både private og offentlige virksomheter.


Programmet var også ansvarlig for «Sjøkart for Grønn Kystfart» som ble lagt fram for Regjeringens Ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft i oktober 2016. Sjøkartet viser at norsk innenriks skipsfart har potensiale til å bli utslippsfritt innen 2050. Les pressemeldingen og last ned sjøkartet.


Grønt Kystfartsprogram har fått stor internasjonal oppmerksomhet og ble tildelt den prestisjefulle miljøprisen «The Environment Award 2015» fra Lloyd’s List.

Illustrasjon som viser Grønt kystfartsprograms fire faser.

Gjennomføres i fire faser

I tillegg til pilotprosjektenes individuelle framdrift følger Grønt Kystfartsprogram fire faser.


Den første fasen av programmet ble satt i gang i januar 2015 med målsetning om å vurdere potensialet for batteri- og gassbasert transport i Norge. I denne fasen ble det gjennomført to studier og etablert fem pilotprosjekt, som alle skal utrede muligheten for miljøvennlige driftsløsninger. Det ble primært fokusert på skipstekniske løsninger. Første fase ble avsluttet i mars 2016.


Programmets andre fase startet opp i juni 2016. I denne fasen skal businesscaser videreutvikles og evalueres for nøkkelspillerne i verdikjeden. Grønt Kystfartsprogram skal i tett samarbeide med myndighetene, definere mulige regulatoriske, finansielle og innkjøpspolitiske insentiver og virkemidler, analysere samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske konsekvenser, samt etablere konsensus om hvordan nøkkelbarrierer og utfordringer kan overkommes. Fem nye pilotprosjekter blir etablert i denne fasen.


I den tredje fasen av programmet, som etter planen skal settes i gang i 2018, skal barrierer fjernes. I tillegg skal det utvikles detaljerte implementeringsplaner.


Grønt Kystfartsprograms fjerde fase er den avsluttende fasen. I denne svært omfattende fasen skal implementeringsplanene fra tredje fase iverksettes og løsninger skaleres.

Derfor er vi med

Deltakerne er med i Grønt Kystfartsprogram for å

  • lære fra andre i verdikjeden
  • realisere økonomisk vekst, kostnadsbesparelser og konkurransefortrinn
  • vurdere endrede markedsforhold
  • identifisere nye forretningsmuligheter
  • påvirke fremtidige regulatoriske, finansielle og innkjøpspolitiske virkemidler og insentiver
  • flytte gods fra vei til sjø
  • ta en lederposisjon innen grønn kystfart