DNVGL.no

Breadcrumbs

Grønt Kystfartsprogram

Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

Kontakt oss

Narve Mjøs Narve Mjøs
Program Director, Green Coastal Shipping Program
SHARE:
PRINT:
Gront Kystfartsprogram

English version here.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser med 40 prosent innen 2030 – en enorm utfordring.

Dersom norsk innenriks skipsfart skal ta sin andel av forpliktelsene, må vi mangedoble takten for innføring av miljøvennlige drivstoff og alternativ fremdriftsteknologi. I tillegg så har IMO bestemt at utslippene skal halveres innen 2050. Dette betyr at det globale markedet for grønne teknologier og løsninger snart vil være en realitet.

Dette er GKP i et nøtteskall - Vi utfører studier. Vi starter piloter. Vi overfører erfaring mellom de to, mellom teori og praksis. Og sist men ikke minst, vi fasiliterer dialog og samarbeid mellom alle interessenter, myndigheter og politikere inkludert.
Dette er GKP i et nøtteskall - Vi utfører studier. Vi starter piloter. Vi overfører erfaring mellom de to, mellom teori og praksis. Og sist men ikke minst, vi fasiliterer dialog og samarbeid mellom alle interessenter, myndigheter og politikere inkludert.

Grønt Kystfartsprogram har som mål å finne realiserbare løsninger raskt, som sikrer en effektiv og miljøvennlig skipsfart fremover. Kostnadseffektive utslippskutt, økonomisk vekst, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i Norge blir resultatet! Myndigheter og næringsliv deltar i programmet og samarbeider om hvordan vi kan oppnå målet.


Studiene og pilotene i Grønt Kystfartsprogram er avgjørende for innfasingen av null- og lavutslipp i skipsfarten fram mot 2030, med viktige klima-, miljø- og helsegevinster.

Illustrasjon som viser Grønt kystfartsprograms fire faser.

Gjennomføres i fire faser

I tillegg til pilotprosjektenes individuelle framdrift følger Grønt Kystfartsprogram fire faser.

 
Fase 1: Vurdere potensialet for batteri- og gassbasert maritim transport i Norge (2015/2016)
Mål: Identifisere utslippene av klima- og helsefarlige miljøgasser samt potensialet for utslippsreduksjoner, næringseffekter og eksport. Starte opp fem piloter.
Resultat: To studier og fem pilotprosjekter identifiserer store muligheter for Norge. Barrierer mot det grønne skiftet i fergesektoren er identifisert og løsninger foreslått. Programmet har bidratt til å spre kunnskap i samfunnet, skapt debatt og informerte beslutninger, samt Mottatt Lloyds List Globale Miljøpris. Grønt Kystfartsprogram ga ny kraft til regjeringens arbeid for grønn skipsfart.


Fase 2: Evaluere businesscaser i næringen (2016/2017)
Mål: Definere veien fremover og analysere bedrifts- og samfunnsøkonomiske konsekvenser av tiltak. Løfte konkrete utfordringer og muligheter opp mot Storting og regjering. Starte opp fem nye piloter.
Resultat: Veikart med løsninger ble produsert, og forslagene tas videre i regjeringens strategi for grønn konkurransekraft. Vi gjennomførte topplederdebatt – og drivstoffskiftet er løftet til regjeringsnivå. Vi har fått konkurransedyktig og forutsigbar strømpris på den politiske agendaen med mål om å oppnå en plug-in hybridisering av kystfarten, med tilhørende fordeler. Grønt Kystfartsprogram ble etablert som formelt prosjekt for å fremme FNs bærekraftsmål. Programmet har fremmet behovet for en nasjonal plan for grønne drivstoff. I denne perioden er også NOx-fondet videreført. Fem nye piloter ble etablert i Grønt Kystfartsprogram.


Fase 3: Fjerne barrierer mot grønne løsninger (2018/2019)
Mål: De viktigste analytiske spørsmålene knyttet til det grønne skiftet besvares gjennom studier av barrierer, muligheter og virkemidler. Fokus vil være på lasteskip, hurtigbåter, ferger, fiskefartøy, tjenester for havbruksnæringen og for oljeselskapene, samt å flytte last fra vei til sjø. Starte opp 5 nye piloter.
Forventet resultat: Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft iverksettes med nye grønne rammebetingelser og etablering av tidlige markeder for bruk av grønne teknologier. Flere kjøpere av maritime tjenester er med i Grønt Kystfartsprogram og engasjerer seg i det grønne skiftet. Det samme gjelder finansnæringen. Topplederdebatten gjennomført – og internasjonale markedsmuligheter løftes til regjeringsnivå. Det blir opprettet et CO2-fond. En helhetlig nasjonal plan for drivstoffinfrastruktur kommer på plass med konkurransedyktige og forutsigbare energipriser. Skipsfarten konkurrerer på like vilkår med veitransporten. En statlig garantiordning og gunstige finansierings- og låneordninger etableres. Det blir lagt rammevilkår for hydrogendrevne skip og autonome fartøy.


Fase 4: Skalere løsningene (2019/2030)
Mål: Bidra til å skalere løsningene, slik at kystfarten merkbart blir mer miljøvennlig og utslippene kuttes. Det er spesielt viktig å få markedene for bruk av grønne teknologier til å fungere raskt. Vi skal gjennom dialog i verdikjeden, og med myndighetene, bygge ned barrierer og øke gjensidig forståelse, som gjør det lettere å få til konkrete, grønne, kostnadseffektive løsninger. Vi skal være en forent «næringens» stemme inn mot myndighetene.
Forventet resultat: Store, lønnsomme utslippskutt, tusenvis av grønne arbeidsplasser, økt konkurranseevne og en internasjonal lederposisjon. Norsk kystfart har blitt et utstillingsvindu i verden, EU følger Norge og Grønt Kystfartsprogram utnyttes som en plattform for eksport. Den grønne drivstoffinfrastrukturen begynner å komme på plass, og vi ser et økende antall autonome nullutslippsfartøy i regulær drift. Myndighetene tilrettelegger for en mer effektiv terminal- og havnestruktur som fremmer sjøtransport – hjemme og mot Europa.