DNVGL.no

Grønt Kystfartsprogram

Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

SHARE:
PRINT:

Gjennom Grønt Kystfartsprogram er det etablert pilotprosjekter som alle ser på hvordan de kan bidra til å gjøre norsk innenriks skipsfart mer klima- og miljøvennlig.

Illustration of a shuttle tanker

Batterihybrid bøyelaster

Batteriteknologi har ikke tidligere blitt benyttet på bøyelastere (shuttle tankers). Dette prosjektet utforsker hvordan batterier kan forbedre bøyelasterens operasjoner, redusere energibehov og øke potensialet for lagring av energireserver. Gjennom pilotprosjektet vil Teekay Tankers se på nye måter å produsere flyktige organiske forbindelser (Volatile Organic Compounds – VOCs) under bøyelasterens operasjoner. Ved å fange og omdanne disse gassene til væske, kan VOCs benyttes som en energikilde og redusere drivstoffbehov - og dermed redusere klima- og miljøpåvirkningen.

Illustrasjon av en hybrid havbruksbåt - Grønt kystfartsprogram

Hybrid havbruksbåt

ABB og Kystrederienes forening ville med sitt pilotprosjekt undersøke hvilket hybrid fremdriftssystem som fungerer best på en havbruksbåt. Målet er å finne ut hvordan havbruksbåter kan bli mer energieffektive i ulike operasjoner - spesielt i bruk av dynamisk posisjonering (dynamic positioning mode) ved fiskeoppdrettsanlegg. En teknisk, miljømessig og økonomisk løsning er utviklet med bruk av LNG og batterier. Denne gir økt sikkerhet mot ulykker, reduserte utslipp av klimagasser og helsefarlige miljøgasser, samt reduserte driftskostnader.

Foto av lasting av containerskip på havn i solnedgang - Grønt kystfartsprogram

Grønn havn

Risavika havn (utenfor Stavanger) ønsker med sitt prosjekt å bli en grønn havn med lavere energiforbruk og stor grad av elektrisitet som drivkraft. Pilotprosjektet utforsker bruken av teknologi, med elektrisk drevne kjøretøy og kraner, smart gates – elektronisk styring av gods og transport inn/ut og energiforsyning/plug-in ladestasjoner for batteridrevne skip / hybridskip. Det sees også nærmere på tjenester innen energiforsyning med forskjellige drivstofftyper inkludert landstrøm for skip som ligger ved kai, slik at skipet kan driftes uten at motorene er i gang. Totalt skal dette bidra til at havnen blir et kostnadseffektivt og grønt logistikknutepunkt som bidrar til økt bruk av skip til godstransport i norske farvann.

Illustrasjon av en biodieselferge - Grønt kystfartsprogram

Biodieselferge

Torghatten hadde oppstart av sitt pilotprosjekt i programmets andre fase. Prosjektet er en biodieseldrevet ferge. Biodrivstoff er ventet å være en betydelig del av den fremtidige energimiksen, også på skip, og utviklingen på området går svært raskt. Det er i den senere tid reist spørsmål knyttet til bl.a. bærekraftigheten til biodrivstoffet som tilbys i dag. Det stilles også spørsmål til priser og tilgjengelighet/forsyningssikkerhet, samt til tekniske parametere slik som utslipp av NOx. Grønt Kystfartsprogram ønsker å bidra til å belyse bruk av biodrivstoff i maritim sektor og bidra til at barrierer knyttet til bruk av bærekraftig drivstoff belyses.

Photo of hydrogen powered ship - Seasight

Hurtiggående passasjerbåt med hydrogendrift

Etter Flora kommune (Sogn og Fjordane) sitt initiativ har nå et samarbeid mellom lokale bedrifter under navnet GKP7H2 hatt oppstart av sitt pilotprosjekt i andre fase av Grønt Kystfartsprogram. Prosjektet er en hurtiggående passasjerbåt med hydrogendrift. Båten er tenkt å ha en lengde på rundt 25 meter, med plass til 60-80 passasjerer. Den er planlagt å betjene en pendlerrute på kysten av Sunnfjord og Nordfjord, med mulighet for drivstoffylling i flere havner. Målet er å ha båten klar i 2021, og prosjektet er dermed et av flere maritime hydrogenrelaterte prosjekter med lignende tidshorisont som det jobbes med i Norge for tiden. Leveranse fra prosjektet i nåværende fase vil blant annet være 3D-skisser av båten, energiberegninger, konseptvalg samt miljørapport.

Illustrasjon av konseptskipet ReVolt, DNV GL

Autonom kystfeeder

Målet med dette pilotprosjektet er å utvikle en sjøbasert logistikkløsning som flytter last som i dag går på bil over til sjø. Dette skal realiseres ved å ta i bruk en en helt ny skipstype, et batteridrevet droneskip for kystfart med 0-utslipp. Løsningen bygger på det autonome konseptskipet ReVolt som DNV GL presenterte i 2014. Gjennom dialog med vareeiere på strekningen Stavanger - Bergen skal løsningen som utvikles i pilotprosjektet tilpasses deres transportbehov og kobles opp mot eksisterende logistikkløsninger inklusiv kyst- og Europalinjer. Den langsiktige ambisjonen er å utvikle et standardisert konsept for verdensmarkedet Pilotprosjektet ledes av Kongsberg Maritime i samarbeid med Risavika Havn, Seatrans, Kystverket, DNV GL, med fler.

Illustrasjon av frakteskip - GKP pilot fisk fra vei til sjø

Fisketransport – laks fra vei til sjø

Oppdrettsnæringen trenger et bærekraftig alternativ til lastebiltransport som reduserer belastningen på veinettet og reduserer miljø- og sikkerhetsproblemet. Målsettingen er å etablere et sjøbasert transportsystem for fersk fisk fra Midt-Norge til Europa. I pilotprosjektet skal det utvikles et realiserbart kommersielt og teknisk konsept, for deretter finne finansiering og teste ut konseptet med eksisterende tonnasje. Målsettingen på lang sikt er å sikre at veksten i transportbehov for oppdrettsnæringen absorberes av sjøbasert transport med spesialisert tonnasje. Prosjektet ledes av Kystrederiene i samarbeid med Marine Harvest, Salmar, ABB, Sjøfartsdirektoratet og DNV GL.

fiskebat

Utslippsreduksjon fra fiskebåter

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon har ambisjon om å redusere utslippene av klimagasser fra fiskeflåten med minst 40 prosent i perioden 2005 til 2030. Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet en klimastrategi, der klimagassutslippene fra flåten er kartlagt og der det er foreslått flere tiltak for å redusere utslippene. I denne piloten vil Fiskebåt ta tiltakene videre, og se konkret på mulighetene for, og effektene, av overganger til lav- og nullutslippsdrivstoff på fiskefartøy. En utfordring er at det er svært forskjellig driftsmønster på fiskebåter alt etter hvilke redskaper de er bygd for å fiske med. I pilotprosjektet ser Fiskebåt, sammen med representative redere, både på dypvannstrålere, pelagiske trålere, notfiskefartøy og autolinefartøy. På denne måten vil en finne ut hvor potensialet for implementering av drivstoffskifte er størst. Piloten vil potensielt gå videre med det utviklingskonseptet som fremstår som mest lovende.