DNVGL.no

Grønt Skipsfartsprogram

Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

 green coastal shipping

English version here.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser med 40 prosent innen 2030 – en enorm utfordring.

Dersom norsk innenriks skipsfart skal ta sin andel av forpliktelsene, må vi mangedoble takten for innføring av miljøvennlige drivstoff og alternativ fremdriftsteknologi. I tillegg så har IMO bestemt at utslippene skal halveres innen 2050. Dette betyr at det globale markedet for grønne teknologier og løsninger snart vil være en realitet.

Grønt Skipsfartsprogram har som mål å finne realiserbare løsninger raskt, som sikrer en effektiv og miljøvennlig skipsfart fremover. Kostnadseffektive utslippskutt, økonomisk vekst, bærekraftige logistikkløsninger, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i Norge blir resultatet! Myndigheter og næringsliv deltar i programmet og samarbeider om hvordan vi kan oppnå målet.


Studiene og pilotene i Grønt Skipsfartsprogram er avgjørende for innfasingen av null- og lavutslipp i skipsfarten fram mot 2030, med viktige klima-, miljø- og helsegevinster.

GSP in a nutshell
This is GSP in a nutshell. We perform studies. We start pilots. We transfer knowledge between the two, between theory and practice. And last but not least, we facilitate dialogue and collaboration between all stake holders, authorities and politicians included.

I tillegg til pilotprosjektenes individuelle framdrift følger Grønt Skipsfartsprogram fire faser.

Fase 1: Vurdere potensialet for batteri- og gassbasert maritim transport i Norge (2015/2016)

Mål: Identifisere utslippene av klima- og helsefarlige miljøgasser samt potensialet for utslippsreduksjoner, næringseffekter og eksport. Starte opp fem piloter. 

Resultat: To studier og fem pilotprosjekter identifiserer store muligheter for Norge. Barrierer mot det grønne skiftet i fergesektoren er identifisert og løsninger foreslått. Programmet har bidratt til å spre kunnskap i samfunnet, skapt debatt og informerte beslutninger, samt Mottatt Lloyds List Globale Miljøpris. Grønt skipstfartsprogram ga ny kraft til regjeringens arbeid for grønn skipsfart.

4stages Illustration
Grønt Skipsfartsprogram handler om lønnsomme utslippskutt, grønne arbeidsplasser, økt konkurranseevne og om å ta en internasjonal lederposisjon. Norsk kystfart kan bli et utstillingsvindu i verden, en inkubator og plattform for norsk eksport av miljøteknologi og grønne transporttjenester.
Amund Drønen Ringdal,
  • Næringspolitisk Direktør i Norges Rederiforbund og leder for styringsgruppen i Grønt Skipsfartsprogram

Fase 2: Evaluere businesscaser i næringen (2016/2017) 

Mål: Definere veien fremover og analysere bedrifts- og samfunnsøkonomiske konsekvenser av tiltak. Løfte konkrete utfordringer og muligheter opp mot Storting og regjering. Starte opp fem nye piloter.

Resultat: Veikart med løsninger ble produsert, og forslagene tas videre i regjeringens strategi for grønn konkurransekraft. Vi gjennomførte topplederdebatt – og drivstoffskiftet er løftet til regjeringsnivå. Vi har fått konkurransedyktig og forutsigbar strømpris på den politiske agendaen med mål om å oppnå en plug-in hybridisering av kystfarten, med tilhørende fordeler. Grønt Skipsfartsprogram ble etablert som formelt prosjekt for å fremme FNs bærekraftsmål. Programmet har fremmet behovet for en nasjonal plan for grønne drivstoff. I denne perioden er også NOx-fondet videreført. Fem nye piloter ble etablert i Grønt Skipsfartsprogram.

Fase 3: Fjerne barrierer mot grønne løsninger (2018/2019)

Mål: De viktigste analytiske spørsmålene knyttet til det grønne skiftet besvares gjennom studier av barrierer, muligheter og virkemidler. Fokus vil være på lasteskip, hurtigbåter, ferger, fiskefartøy, tjenester for havbruksnæringen og for oljeselskapene, samt å flytte last fra vei til sjø. Starte opp 5 nye piloter.

Forventet resultat: Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft iverksettes med nye grønne rammebetingelser og etablering av tidlige markeder for bruk av grønne teknologier. Flere kjøpere av maritime tjenester er med i Grønt Skipsfartsprogram og engasjerer seg i det grønne skiftet. Det samme gjelder finansnæringen. Topplederdebatten gjennomført – og internasjonale markedsmuligheter løftes til regjeringsnivå. Det blir opprettet et CO2-fond. En helhetlig nasjonal plan for drivstoffinfrastruktur kommer på plass med konkurransedyktige og forutsigbare energipriser. Skipsfarten konkurrerer på like vilkår med veitransporten. En statlig garantiordning og gunstige finansierings- og låneordninger etableres. Det blir lagt rammevilkår for hydrogendrevne skip og autonome fartøy.

Fase 4: Skalere løsningene (2019/2030)

Mål: Bidra til å skalere løsningene, slik at kystfarten merkbart blir mer miljøvennlig og utslippene kuttes. Det er spesielt viktig å få markedene for bruk av grønne teknologier til å fungere raskt. Vi skal gjennom dialog i verdikjeden, og med myndighetene, bygge ned barrierer og øke gjensidig forståelse, som gjør det lettere å få til konkrete, grønne, kostnadseffektive løsninger. Vi skal være en forent «næringens» stemme inn mot myndighetene.

Forventet resultat: Store, lønnsomme utslippskutt, bærekraftige logistikkløsninger, tusenvis av grønne arbeidsplasser, økt konkurranseevne og en internasjonal lederposisjon. Norsk kystfart har blitt et utstillingsvindu i verden, EU følger Norge og Grønt Skipsfartsprogram utnyttes som en plattform for eksport. Den grønne drivstoffinfrastrukturen begynner å komme på plass, og vi ser et økende antall autonome nullutslippsfartøy i regulær drift. Myndighetene tilrettelegger for en mer effektiv terminal- og havnestruktur som fremmer sjøtransport – hjemme og mot Europa.

Ta kontakt med Grønt skipsfartsprogram direktør

Narve Mjøs_
Narve Mjøs

Director, Green Shipping Programme

Send email