DNVGL.no

Grønt skipsfartsprogram

Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

IGANGSATTE PILOTER – FØRST I VERDEN

Rederiene etablerer utslippskutt – leverandørene nye eksportmuligheter

Multimodal transport system with autonomous sea drones

Fleksibelt transportsystem med autonome skip

For å redusere veitrafikk og utslipp, er det nødvendig å legge til rette for kostnadseffektiv, fleksibel lasttransport over korte distanser. I denne piloten utvikles et kommersielt og teknisk gjennomførbart nullutslippskonsept, der autonome, elektrisk drevne skip transporterer gods over fjorden, og i kombinasjon med elektriske lastebiler utgjør et kostnadseffektivt system for transport fra dør til dør. Systemet er også fleksibelt, ved at det legges til rette for transport av ulike typer last: ro/ro, container og bulk.

Piloteier: ASKO
Deltakere: Kongsberg Maritime, Naval Dynamics, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, ABB, Enova og DNV GL
Status: Prosjektet utvikler nå konseptet med fokus på skipets framdrifts- og elektriske system, lasthåndtering og analyse av kommersiell og teknisk risiko.

    

    

Hydrogen to the sea

Hydrogeninfrastruktur fra sjøen

Gjennom denne piloten vil man se på hvordan hydrogen kan brukes for å realisere målet om nullutslipp innen skipsfarten. I piloten vil det bli kartlagt hvordan (og hvor) en maritim hydrogeninfrastruktur kan utvikles, basert på skipsfartens faktiske behov. Her er det fokus på norsk kystfart og nærskipsfart i Nordsjøen.

Piloteier: Equinor
Deltakere: Gasnor, Stavangerregionen Havn IKS, Østensjø Rederi, Hyon, Flora kommune, Norges Rederiforbund, Seatrans, Sjøfartsdirektoratet, DNV GL
Status: Piloten ble etablert tidlig i 2018. Så langt er det startet opp case-studier av hvordan tilbudet kan møte etterspørselen etter hydrogen.

    

    

Environmental Port Index EPI

Environmental Port Index (EPI)

De største norske cruiseskiphavnene har utviklet Environmental Port Index (EPI), en modell for å kvantifisere og rapportere skipenes miljøpåvirkning ved opphold i havn. Ved å belønne de skipene som har lavest miljøpåvirkning, Havnene forventer å kunne tiltrekke seg de skipene som har lavest miljøpåvirkning, ved å belønne disse med økonomiske fordeler. Målet er at dette vil gi incentiver for å investere i grønne teknologiske løsninger, samt øke barrierene for skipene som forurenser mest. Dette vil lede til betydelig reduksjon i utslipp fra skip i havneområder.

Piloten vil bidra til at EPI innføres som en felles standard for skip både i norske og utenlandske havner. I den første fasen fokuseres det på cruiseskip, mens andre skipstyper vil inkluderes etterhvert.

Piloteier: Bergen havn
Deltakere: Oslo havn, Flora havn, Menon, Norske Havner, KS Bedrift, Kystverket, DNV GL.
Status: Basert på AIS-data (Automatic Identification System) er utslippet fra cruiseskip i norske havner kartlagt. Dette er så langt blitt brukt for å beregne miljøskadekostnad både totalt, for enkelte havner og per anløp. Potensielle årlige kostnadsbesparelser er også estimert, ved å anta et globalt opptak av miljøstandarder i havner.

    

    

GreenFinance Sunset

Grønne finansieringsløsninger

Det grønne skiftet innen kystfarten er avhengig av at innovative miljøteknologier tas i bruk. Forbedret tilgang på kapital og finansiering vil akselerere skiftet. Denne piloten har som formål å utvikle og teste attraktive finanseringsalternativer og -strukturer for nye og fremtidige teknologiske løsninger, med involvering fra både offentlig og privat sektor.

Piloteier:Danske Bank
Deltakere: Swedbank, Kystrederiene, GIEK, Enova, ABB, Hydro, ASKO, Innovasjon Norge, Hyon, ZEM, Norges Rederiforbund, Seatrans, Torghatten, NOx-fondet, DNV GL
Status: Piloten er etablert i juni 2018

    

    

Green smart vessel - how it works

Grønne, smarte skip

Den pågående digitaliseringen av systemer ombord gir rederiet nye muligheter for å optimalisere driften av fartøyet. Ved bruk av disse systemene vil det oppnås reduksjon i drivstofforbruk og utslipp. Denne piloten har som mål å etablere en generell metode for sikker og effektiv innsamling av driftsdata ombord og på land.

Piloteier: Østensjø Rederi
Deltakere: Teekay, Equinor, ABB, DNV GL
Status: Piloten omfatter tre scenarier som beskriver flyten av informasjon mellom fartøy og land, og hvordan informasjonen kan deles med en tredjepart. Per juni 2018 arbeides det med det første scenariet.

    

    

fiskebat

Utslippsreduksjon fra fiskebåter

Fiskebåt (Havfiskeflåtens organisasjon) har som mål å redusere klimagassutslippene fra fiskeflåten med minst 40 prosent. I piloten gjennomføres en teknisk kartlegging av mulige lav- og nullutslippsløsninger for fiskefartøy. En utfordring er at flåten består av svært forskjellige fartøy og driftsmønster.

Piloteier: Fiskebåt
Deltakere: Corvus, Flora kommune, Sjøfartsdirektoratet, ZEM, DNV GL
Status: Fiskebåtrederiene har bidratt med operasjonsdata for ulike fartøy. Ladbare hybridløsninger med batteri, LNG og biodrivstoff blir vurdert for de forskjellige skipstypene. Målet er å knytte valgt løsning opp mot et nybyggsprosjekt i løpet av 2020. Som en videreføring av pilotstudien anbefales en studie av barrierer mot og løsninger for et effektivt grønt skifte i fiskerinæringen.

    

    

Illustrasjon av frakteskip - GKP pilot fisk fra vei til sjø

Fisketransport – laks fra vei til sjø

Oppdrettsnæringen trenger et bærekraftig alternativ til veibasert transport for å redusere utslipp, ulykker og veislitasje. Piloten utvikler et kommersielt og teknisk realiserbart konsept for transport av fersk fisk fra Midt-Norge til Europa.

Piloteier: Kystrederiene
Deltakere: Marine Harvest, Salmar, ABB, Sjøfartsdirektoratet, DNV GL
Status:Prosjektet har vist at det er realistisk med lønnsom sjøbasert transport fra Midt-Norge til Europa som møter markedsbehovene. Foreløpige resultater viser store samfunnsøkonomiske gevinster. Løsningen er allerede realisert ved bruk av eksisterende skip og linjer i første fase, og deretter med nye, klimavennlige hybridskip.

    

    

Illustrasjon av en biodieselferge - Grønt kystfartsprogram

Biodieselferge

Bærekraftig biodiesel gir lave klimagassutslipp. I Torghattens pilot undersøkes mulighetene for å bygge en ferge drevet utelukkende med biodiesel. Piloten vurderer bærekraftighet, utslipp av NOx samt pris og tilgjengelighet av biodiesel.

Piloteier: Torghatten
Deltakere: ABB, Corvus, Echandia, Energi Norge, Gasnor, Goodfuels, Sjøfartsdirektoratet, DNV GL
Status:MF Hornstind ble ferdigstilt i 2017. Leveringssikkerhet og pris gjør imidlertid at biodiesel ikke fremstår som et aktuelt alternativ under resterende kontraktstid i Nordland. Fergen er bygget for også å kunne gå helelektrisk ved fremtidige anbud med krav til null- og lavutslipp.

    

    

Green Costal Shipping Programme

Hurtiggående passasjerbåt med hydrogendrift

Hydrogen eliminerer utslipp fra skipet og er særlig aktuelt for energikrevende ruter over lengre avstander. Flora kommune har, sammen med lokalt næringsliv, igangsatt et prosjekt for hydrogendrevet hurtigbåt for 100 passasjerer på strekningen Florø- Måløy. Piloten utvikler skipsdesign og analyserer gjennomførbarhet, investerings- og driftskostnader, tilbakebetalingstid og miljøgevinst.

Piloteier: Flora kommune
Deltakere: Maritim Forening Sogn og Fjordane, Kongsberg, ABB, Corvus, Echandia, KS Bedrift, Equinor, Sjøfartsdirektoratet, DNV GL
Status:Sogn og Fjordane fylkeskommune har en nøkkelrolle i realiseringen av piloten ved å stille krav om nullutslippsløsning gjennom et innovativt innkjøp (f.eks. i en utviklingskontrakt). Målsetting er å ha piloten i drift fra 2021.

    

    

Autonomous battery-powered container ship Yara Birkeland

Autonomt batteridrevet containerskip

Piloten undersøker hvordan en helt ny skipstype, et batteridrevet ubemannet skip med null-utslipp, kan flytte last fra vei til sjø. Ideen bygger på DNV GLs autonome konseptskip, ReVolt. Den langsiktige ambisjonen er å etablere et standardisert og autonomt skips- og logistikkonsept for det globale markedet.

Piloteier: Kongsberg
Deltakere: Stavangerregionen Havn IKS, Seatrans, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, DNV GL
Status: Kongsberg har gjennom piloten bygget kompetanse som er tatt inn i Yara Birkeland autonomskip, også med helautomatisk lasthåndtering. Gjennomføringen av piloten gjennom Yara Birkeland vil vise at konseptet er realiserbart og bærekraftig. Etter testing i 2018/19, vil en helautonom løsning mellom Herøya-Brevik-Larvik være på plass i 2020.

    

    

Illustration of a shuttle tanker

Batterihybrid bøyelaster

Piloten utreder hvordan bruk av batteri og utnyttelse av avdamp fra oljelasten kan forbedre en bøyelasters operasjoner, redusere drivstoffkostnader og samtidig gi vesentlig lavere utslipp av klima- og miljøgasser.

Piloteier: Teekay
Deltakere: Equinor, Kongsberg, ABB, Gasnor/Shell, Sjøfartsdirektoratet, Maritime Battery Forum, DNV GL
Status:Teekay har to bøyelastere under bygging med opsjon på ytterligere to. Ferdigstillelse i 2019 og 2020.

    

    

Illustrasjon av en hybrid havbruksbåt - Grønt kystfartsprogram

Hybrid havbruksbåt

Bruk av LNG i kombinasjon med batterier kan gjøre båter som betjener oppdrettsnæringen mer energieffektive og redusere utslipp betydelig. Piloten undersøker hvilket hybrid fremdriftssystem som fungerer best for å redusere utslipp og driftskostnader, samt sørge for sikker operasjon ved merdene.

Piloteier: ABB, Kystrederiene
Deltakere: Egil Ulvan Rederi, ZEM, Kongsberg, GMC, DNV GL
Status: Egil Ulvan Rederi er i ferd med å bygge verdens første plug-in hybrid lasteskip som også betjener oppdrettsnæringen. Dette er et meget avansert og miljøinnovativt nybygg som baserer seg på Godsfergen-piloten og Havbruks-piloten under Grønt Skipsfartsprogram. Ferdigstillelse i 2020.

    

    

Foto av lasting av containerskip på havn i solnedgang - Grønt kystfartsprogram

Grønn havn

Ved å analysere eget energiforbruk og tilby flytende naturgass og strømforsyning til skip ved kai kan havner bli grønne energi- og logistikk-knutepunkter. Piloten utforsker elektrisk drevne havnekjøretøy og kraner, smart effektivitetsøkende elektronisk styring av gods og transport, samt bruk av plug-in ladestasjoner for landstrøm, batteridrevne skip og hybridskip.

Piloteier:Stavangerregionen Havn IKS
Deltakere: GMC, ABB, Kystrederiene, ZEM, Equinor, Kongsberg, Kystverket, DNV GL
Status: Risavika har oppnådd store reduksjoner i utslipp og kostnader ved å gjøre klima og miljø til en sentral del av sin forretningsstrategi. Havnen har blitt et utstillingsvindu for andre havner og man jobber videre med forbedringer. Risavika er i dag blant verdens største bunkringshavner for LNG-drevne skip.