DNVGL.no

DNV GLs fakturaadresser i Norge

DNV GL har ulike fakturaadresser for sine ulike selskap. Se under.

Grunnet situasjonen vi befinner oss i med utbruddet av COVID-19 oppfordrer vi våre leverandører på det sterkeste å benytte digitale kanaler for å sende fakturaer til DNV GL.

Foretrukne måter å sende faktura til DNV GL er:

 • enten å sende faktura i PDF-format til vårt fakturamottak 4900@invoicecenter.net
 • eller å sende fakturaer elektronisk (e-faktura) ved å benytte gjeldende EHF-format

NB Med den pågående situasjonen er vi mer enn noen gang avhengig av at våre leverandørfakturaer blir registrert hos oss så raskt som mulig.

Fakturaer som sendes pr. post kan bli gjenstand for forsinkelser da vi er avhengig av at distribusjonsnettet er intakt og fullt operativt.

En konsekvens kan bli at betaling blir foretatt etter opprinnelig forfall.


Ved å sende fakturaer på riktig måte og til riktig adresse, hjelper du DNV GL med å få betalingsprosessen til å flyte raskest mulig.


Information in English about invoicing, see below.

Når faktura sendes med vanlig post

 1. Vennligst sjekk at selskapsnavnet er riktig
  Oppgi selskapsnavnet og organisasjonsnummeret i overskriften på fakturaen.


DNV GL AS

c/o Fakturamottak 
Postboks 4900, Vika 
8608 Mo i Rana

Org.ID no.:  
945 748 931

DNV GL Business Assurance
(Norway) AS

c/o Fakturamottak 
Postboks 4900, Vika 
8608 Mo i Rana

Org.ID no.:  
959 627 606

DNV GL Presafe AS

c/o Fakturamottak 
Postboks 4900, Vika 
8608 Mo i Rana 

Org.ID no.: 
997 067 401


 1. Vennligst oppgi kjøperens personlige signatur
  Referer til den DNV GL-ansatte kjøperens signatur (bokstavkode på to til åtte bokstaver) i fakturaen, som for eksempel "Deres ref.: ABCZX".


Når faktura sendes per e-post

 1. Vennligst følg de samme reglene for adressering som ved vanlig postsendt faktura (se ovenfor).
 2. Fakturaer kan sendes per e-post som vedlagt PDF- eller TIFF-fil til 4900@invoicecenter.net.
 3. Send kun ett vedlegg pr e-postmelding. Vedlegget må inneholde komplett faktura inklusive evt. underbilag.
 4. Fakturaen i PDF- eller TIFF-format kan maksimalt være på 2 MB.
 5. Filnavnet på fakturaen kan ikke inneholde spesielle norske spesialtegn (æ, ø, å).
 6. Avsenderen vil motta en kvittering for fakturaen fra Opus Capita as.

Obs! Dette er en helautomatisk tjeneste som kun leser inn vedlegget, all informasjon i e-posten forøvrig blir ikke lest/behandlet.

Spørsmål

Spørsmål om sending av fakturaer til DNV GL kan rettes til vår Fakturaavdeling i Gdynia, Polen.

Vi ber om at alle henvendelser blir sent på engelsk. 
Information in English:

Addresses for invoicing DNV GL in Norway

 

The companies in the DNV GL Group have separate invoicing addresses. By sending your invoice in the proper way to the appropriate address, you will help DNV GL maintain a rapid invoicing process.

Due to the ongoing situation with the outbreak of COVID-19 we strongly recommend our suppliers to transition to and use digital channels when sending invoices to DNV GL.

Preferred options for sending invoices to DNV GL include:

 • sending PDF files to our scanning service 4900@invoicecenter.net
 • sending invoices electronically using the available EHF format (Elektronisk handelsformat)

NB With the current situation we are more than ever depending on supplier invoices to reach us as quickly as possible.

Sending invoices by mail may cause payment to be delayed outside due dates as this relies on distribution channels being intact and working to their full capacity.


General requirements

 1. Please check that the company name is correct
  Please state the company name and its organisation ID number in the head section of your invoice


DNV GL AS

c/o Fakturamottak 
Postboks 4900, Vika 
8608 Mo i Rana

Org.ID no.:  
945 748 931

DNV GL Business Assurance
(Norway) AS

c/o Fakturamottak 
Postboks 4900, Vika 
8608 Mo i Rana

Org.ID no.:  
959 627 606

DNV GL Presafe AS

c/o Fakturamottak 
Postboks 4900, Vika 
8608 Mo i Rana 

Org.ID no.: 
997 067 401

 1. State the buyer's personal DNV GL signature
  Please refer to the DNV GL employee who ordered your products/services by his/her DNV GL signature (two to eight characters) on your invoice, as for instance "Your reference: ABCZX".


When sending invoices via e-mail

 1. The above stated requirements also apply to invoices sent by e-mail.
 2. Attach your invoice (either as PDF or as TIFF files) to 4900@invoicecenter.net
 3. Send only one attachment per e-mail message. The attachment should consist of a complete invoice including any appendix. 
 4. The invoice in PDF or TIFF format cannot be larger than 2 MB
 5. The attachment's file name cannot contain special Norwegian characters (i.e. æ, ø, å).
 6. The sender will receive a receipt for the invoice from Opus Capita as. 

N.B. this is a fully automatic service that only reads the attachment. Any other information in the email will not be processed. 

Questions

Questions about invoicing will be answered by our accounts department in Gdynia, Poland