DNVGL.no

DNV GLs fakturaadresser i Norge

For invoicing information in English, please see below

DNV GL har ulike fakturaadresser for sine ulike selskap. Se under.

Grunnet situasjonen vi befinner oss i med utbruddet av COVID-19 oppfordrer vi våre leverandører på det sterkeste å benytte digitale kanaler for å sende fakturaer til DNV GL.

Foretrukne måter å sende faktura til DNV GL er:

  • Enten å sende faktura elektronisk (e-faktura) ved å benytte gjeldende EHF-format
  • Eller å sende faktura i PDF eller TIF-format til vår regnskapsavdeling, se e-post adresser under 

NB Med den pågående situasjonen er vi mer enn noen gang avhengig av at våre leverandørfakturaer blir registrert hos oss så raskt som mulig. 

Fakturaer som sendes pr. post kan bli gjenstand for forsinkelser da vi er avhengig av at distribusjonsnettet er intakt og fullt operativt. 

En konsekvens kan bli at betaling blir foretatt etter opprinnelig forfall.

Ved å sende fakturaer på riktig måte og til riktig adresse, hjelper du DNV GL med å få betalingsprosessen til å flyte raskest mulig. 

DNV GL AS

P.O. Box 300
1322 Høvik

Org.ID no.:  
945 748 931

supplierinvoice.4100@dnvgl.comDNV GL Business Assurance (Norway) AS 

P.O. Box 300 
1322 Høvik

Org.ID no.:   
959 627 606

supplierinvoice.4110@dnvgl.com


DNV GL Presafe AS 

P.O. Box 300 
1322 Høvik

Org.ID no.:  
997 067 401

supplierinvoice.6900@dnvgl.com


Vennligst oppgi kjøperens personlige signatur 

Referer til den DNV GL-ansatte kjøperens signatur (bokstavkode på to til åtte bokstaver) i fakturaen, som for eksempel "Deres ref.: ABCZX". 

Sjekk alltid at selskapsnavnet er riktig 

Oppgi selskapsnavnet og organisasjonsnummeret i overskriften på fakturaen.


Når faktura sendes som e-faktura (EHF) 

Vi følger PEPPOL standard hvor den DNV GL-ansatte kjøperens signatur (vår referanse) skal legges i cbc:BuyerReference


Når faktura sendes per e-post 

  1. Fakturaer kan sendes per e-post som vedlagt PDF- eller TIF-fil til det respektive selskapets e-post adresse som er nevnt over 
  2. Send kun ett vedlegg pr e-postmelding. Vedlegget må inneholde komplett faktura inklusive evt. underbilag.
  3. Fakturaene blir prosessert automatisk, det vil si at kun fakturaer skal sendes på disse e-post adressene. Informasjon skrevet i e-posten blir ikke lest.


Spørsmål 

Spørsmål om sending av fakturaer til DNV GL kan rettes til vår Fakturaavdeling i Gdynia, Polen. Vi ber om at alle henvendelser blir sendt på engelsk. Information in English:

Addresses for invoicing DNV GL in Norway

The companies in the DNV GL Group have separate invoicing addresses. By sending your invoice in the proper way to the appropriate address, you will help DNV GL maintain a rapid invoicing process. 

Due to the ongoing situation with the outbreak of COVID-19 we strongly recommend our suppliers to transition to and use digital channels when sending invoices to DNV GL. 

Preferred options for sending invoices to DNV GL include: 

  • Sending invoices electronically using the available EHF format (Elektronisk handelsformat)
  • Sending PDF or TIF files to our mailboxes mentioned below


NB With the current situation we are more than ever depending on supplier invoices to reach us as quickly as possible. 

Sending invoices by mail may cause payment to be delayed outside due dates as this relies on distribution channels being intact and working to their full capacity.


General requirements 

Please check that the company name is correct 

Please state the company name and its organization ID number in the head section of your invoice 


DNV GL AS

P.O. Box 300
1322 Høvik

Org.ID no.:  
945 748 931

supplierinvoice.4100@dnvgl.com


DNV GL Business Assurance (Norway) AS 

P.O. Box 300 
1322 Høvik

Org.ID no.:   
959 627 606

supplierinvoice.4110@dnvgl.com


DNV GL Presafe AS

P.O. Box 300 
1322 Høvik

Org.ID no.:  
997 067 401

emptysupplierinvoice.6900@dnvgl.com

State the buyer's personal DNV GL signature 

Please refer to the DNV GL employee who ordered your products/services by his/her DNV GL signature (two to eight characters) on your invoice, as for instance "Your reference: ABCZX".


When sending e-invoices (EHF) 

We are using PEPPOL standard and the reference (DNV GL signature to the employee who ordered) should be captured in cbc:BuyerReference


When sending invoices via e-mail 

  1. Attach your invoice (either as PDF or as TIF files) to correct company e-mail mentioned above
  2. Send only one attachment per e-mail message. The attachment should consist of a complete invoice including any appendix.
  3. All invoices sent to our invoice mailboxes will be automatically processed according to above rules. This means that these e-mail addresses cannot be used for other requests, including reminders and interest notes. Any information written in the e-mail will not be read. 


Questions 

Questions about invoicing will be answered by our accounts department in Gdynia, Poland.