DNVGL.no

Brukere av arbeidspsykologiske tester

Kommunikasjon, rapportering, bærekraftsarbeid, strategi

​DNV GL tilbyr sertifisering av brukere av arbeidspsykologiske profilverktøy. Sertifiseringen skjer i henhold til det faglige rammeverket som er utarbeidet av Sertifiseringsrådet for testbruk i Norge (STN).

Formål

Det norske arbeidsmarkedet kjennetegnes av økende bruk av arbeidspsykologiske profilverktøy. Vi ser samtidig at det er stor variasjon i kompetansenivå hos testbrukerne. Svært få av de som blir testet vet hvilke krav de kan stille til testbrukerne, og de befinner seg ofte i en situasjon der det ikke føles naturlig å utfordre kompetansen hos testbrukeren. 

DNV GL-sertifiserte testbrukere oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap om testbruk, og må jevnlig vise at de opprettholder kompetansen og oppdaterer sin kunnskap for å beholde sertifikatet. 

Med «profilverktøy» menes psykologiske tester/psykometriske verktøy som gir en personlighetsprofil, samt evnetester og andre verktøy som identifiserer individuelle forskjeller mellom mennesker i en yrkesmessig sammenheng. 

Krav til sertifikatinnhavere


Sertifikatets varighet

 • Sertifikatet er gyldig i tre år fra utstedelsesdato 
 • Gyldigheten forutsetter at sertifikatinnehaveren oppfyller sine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden

Krav til innehavere av sertifikat

Sertifiseringsorganet skal overvåke at sertifikatinnehaveren opprettholder sin kompetanse under sertifikatets gyldighetstid, og skal derfor vurdere de årlig innsendte rapportene fra sertifikatinnehaverne med hensyn til:
 • Faglig oppdatering
 • En sporbar liste over alle relevante oppdrag i løpet av kalenderåret
 • Rapportering av eventuelle klager på sertifikatinnehaverens arbeid innen sertifikatets gyldighetsområde

Rapportene skal være levert inn til tjenesteansvarlig i DNV GL innen hvert årsskifte. Den første rapporten skal leveres innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter juli i inneværende år. Det kan bli foretatt stikkprøver. Sertifiseringsorganet skal sende en påminnelse til sertifikatinnehaver om fristen for innsending av årsrapport.


Tilbakekalling av sertifikat

Ved overtredelse av sertifiseringsbestemmelsene har sertifiseringsorganet rett til å gjennomføre en eller flere av følgende tiltak:
 • Gi advarsel
 • Suspendere sertifikat
 • Tilbaketrekke sertifikat
Sertifiseringsorganet kan også trekke tilbake et sertifikat dersom:
 • Et vesentlig avvik i utførelse av testbruk inntreffer innenfor sertifiseringsomfanget
 • Sertifikatet er utstedt på feil grunnlag
 • Sertifikatinnehaveren viser åpenbar kunnskapssvikt i sin yrkesutøvelse
 • Kompetansen ikke opprettholdes i samsvar med denne normen
 • Sertifikatinnehaveren ikke leverer årlig rapport til sertifiseringsorganet innen fristen
 • Sertifikatet brukes utenfor sertifiseringsomfanget
 • Sertifiseringsorganet finner bevis for annen uetisk fremferd som ikke er forenlig med prosedyrene for sertifisering

Hvordan bli sertifisert?

Det finnes to alternative veier mot å bli sertifisert:

1. Gjennomføre minimum 75 individuelle testadministrasjoner inkludert tilbakemelding til testtaker. Minimum ti av disse testadministrasjonene skal ha vært administrert det siste året.

2. Følge et godkjent kurs som leder frem til sertifisering


Dokumentasjon på at forkunnskaper er tilfredsstillende må fremlegges før sertifiseringsprosessen starter. Ved å søke om sertifisering aksepterer kandidaten betingelsene i sertifiseringsordningen for testbrukere og forplikter seg til å rette seg etter sertifiseringsorganets dokumenter og informasjon.

Kontakt oss

Anita Mari Hansen

Anita Mari Hansen

Service Responsible

Ønsker du å søke om sertifisering?

Søknadsskjema

Relatert service som kan være av interesse: