DNVGL.no

Elektrotermografi

DNV GL-sertifiserte termografører oppfyller strenge kvalitetskrav både til praktisk og teoretisk kunnskap. Termograførene må også jevnlig vise at de opprettholder kompetansen, samt oppdaterer sin kunnskap i forhold til nye krav og teknologisk utvikling.

Kontakt oss

Susanne Reinset Giske Susanne Reinset Giske
Service Responsible

Ønsker du å søke om sertifisering?

Søknadsskjema
SHARE:
PRINT:
EX equipment

Formål

​Moderne termografikameraer kan oppdage og lokalisere temperaturforskjeller. Termografi er derfor et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med blant annet skade- og vedlikeholdsforebyggende arbeid innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi, og drift av elektriske installasjoner. DNV GL sertifiserer elektrotermografører basert på fag- og termografikompetanse.

Fordeler

Ønsker å sikre din egen kompetanse innen elektrotermografi eller skal benytte fagpersoner med denne kompetansen er det viktig å kunne føle seg trygg på at den nødvendige kompetansen er bevist tilfredsstillende av et uavhengig og anerkjent sertifiseringsorgan. DNV GL har sertifisert termografører siden 2001. Tjenesten utføres i henhold til kravene for personsertifisering i NS-EN ISO/IEC 17024.

Krav til sertifikatinnehaver

Sertifikatets varighet

 • Sertifikatet er gyldig i fem år fra utstedelsesdato
 • Gyldigheten forutsetter  at sertifikatinnehaveren oppfyller sine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden 

Krav til årlig rapportering

Sertifiseringsorganet skal overvåke at sertifikatinnehaveren opprettholder sin kompetanse under sertifikatets gyldighetstid, og vurderer de årlig innsendte rapportene fra sertifikatinnehaverne med hensyn til:

 • Faglig oppdatering (attesteres ved egenerklæring)
 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • En sporbar liste over alle relevante oppdrag i løpet av kalenderåret, minimum 100 timer eksklusiv rapportering
 • Rapportering av eventuelle klager på sertifikatsinnehaverens arbeid innen sertifikatets gyldighetsområde

Rapportene leveres elektronisk til DNV GL innen 31. desember hvert år. Første rapport skal leveres innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli i inneværende år. Det kan bli foretatt stikkprøver. Sertifiseringsorganet skal sende en påminnelse til sertifikatinnehaver om fristen for innsending av årsrapport.

Tilbakekalling av sertifikat

Ved overtredelse av sertifiseringsbestemmelsene har sertifiseringsorganet rett til å gjennomføre et eller flere av følgende tiltak:

 • Gi advarsel
 • Suspendere sertifikat
 • Tilbaketrekking av sertifikatet

Sertifiseringsorganet kan videre trekke tilbake et sertifikat dersom:

 • Sertifikatet er utstedt på feil grunnlag
 • Sertifikatinnehaveren viser åpenbar kunnskapssvikt i sin yrkesutøvelse
 • Kompetansen ikke opprettholdes i samsvar med fastlagte krav
 • Sertifikatinnehaveren har utestående regninger med sertifiseringsorganet
 • Sertifikatinnehaveren ikke leverer årlig rapport til sertifiseringsorganet
 • Sertifikatet brukes utenfor sertifiseringsomfanget

Hvordan bli sertifisert?

Dersom du tilfredsstiller kravene til forkunnskaper kan du søke om sertifisering. Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema og nødvendig dokumentasjon på forkunnskaper må vedlegges søknaden. DNV GL kontrollerer dokumentasjon på kandidatens forkunnskaper. Bekreftelse på mottatt påmelding sendes ut når forkunnskapene er sjekket og funnet tilstrekkelige.

Hvordan gjennomføres eksamen?  

Elektrotermografieksamen består av en todelt eksamen. Den første delen er en én-times teoretisk prøve bestående av 40 flervalgsspørsmål. Den andre delen er en én-times praktisk eksamen bestående av 15 termogrammer. Hvert av termogrammene har et tilhørende flervalgsspørsmål som skal besvares. Det kreves 80 % riktig for å få bestått. Av hjelpemidler er kun kalkulator tillatt under eksamen. Legitimasjonskontroll skjer ved innlevering av prøven. Spesielle forhold som kan ha innvirkning på eksamensgjennomføringen må angis ved påmelding til eksamen. Slike forhold kan være, men er ikke begrenset til, allergi, dysleksi, bruk av prestasjonshemmende medikamenter og funksjonshemming som krever spesiell tilrettelegging i eksamenslokalet. Ved fremleggelse av dokumentasjon på slike spesielle forhold kan det gis ekstra tid på eksamen.