DNVGL.no

FSSC 22000

FSSC22000

FSSC 22000 er spesielt rettet mot matvareprodusenter. Denne sertifiseringsordningen bidrar til å sikre trygg mat standarder i produksjonsleddene i forsyningskjeden.

FSSC 22000 er spesielt rettet mot matvareprodusenter. Denne sertifiseringsordningen bidrar til å sikre trygg mat standarder i produksjonsleddene i forsyningskjeden.

​ISO 22000 harmoniserer styringssystemer for trygg mat basert påHACCP-prinsippene (Hazard Analysis Critical Control Points). Alene har de generelle HACCP-prinsippene begrenset evne til å gi dagligvarehandelen garantier for sine leverandører. Det er behov for mer spesifikke og detaljerte retningslinjer for styring med trygg mat. Den nye FSSC 22000 sertifiseringsordningen møter dette behovet ved å kombinere generelle prinsipper for styringssystemer, HACCP metodikk og detaljerte retningslinjer for styring med grunnforutsetninger (PRP). 

Hva er FSSC 22000 sertifiseringsordningen 

FSSC 22000:2010 er en ny sertifiseringsordning for trygg mat basert på den internasjonalt anerkjente standarden ISO 22000, ISO 22002-1:2009 (eller ekvivalenten PAS 220) og ISO/TS 22003. Den er spesielt rettet mot videreforedling av næringsmidler og tilfredsstiller kravene til Global Food Safety Initiative (GFSI). 

FSSC ordningen, administrert av Foundation for Food Safety Certification i Nederland, ble lansert 15. mai 2009 og deretter vurdert av Global Food Safety Initiative (GFSI) mot kravene i GFSIs veiledningsdokument versjon 5. Dagens utgave ble lansert i januar 2010. 

Hvordan kan FSSC 22000 forbedre din virksomhet? 

FSSC 22000 kombinerer tre hovedelementer: 

• Et solid rammeverk for styringssystemet, fullt integrert i virksomhetens overordnede styringssystem og forenelig med andre standarder som ISO 9001 og ISO 14001. 

• En robust metodikk for fareanalyse og risikohåndtering basert på HACCP-prinsippene og et system for forbedring av effektiviteten og virkningen av trygg mat-systemet. 

• Bruken av veiledningen PAS 220 om programmene for grunnforutsetningene som etterspurt i ISO 22000 § 7.2 og oppfylling av handelens krav til due diligence og relaterte spørsmål. 

Andre fordeler som bør fremheves: 

• Uavhengighet; Standarden eies av en idealistisk organisasjon 

• Flere interessegrupper er involvert i utvikling og styring av standarden 

• Internasjonal og ISO global troverdighet bygd på GFSI godkjenning 

• Felles språk gjennom globale standarder sikrer konsistent implementering i alle land, og åpner for benchmarking 

Produsenter som allerede er sertifisert etter ISO 22000 trenger kun en validering av ISO 22000-sertifiseringen og en gjennomgang mot PAS 220 eller ISO/TS 22002-1 (se under) for å oppfylle kravene i sertifiseringsordningen for FSSC 22000. 

Særpreg ved FSSC 22000 

FSSC 22000:2010 er basert på ISO 22000, PAS 220 (ISO/TS 22002-1) og ISO/TS 22003. Sertifisering i henhold til denne ordningen vil bli akkreditert under ISO 17021, standarden for sertifisering av styringssystemer. 

Bruken av PAS 220 setter et tydelig preg på denne sertifiseringsordningen. PAS 220 er utviklet for å spesifisere krav til programmene for grunnforutsetningene som skal støtte styringen med trygg mat i produksjonsleddet i forsyningskjeden. ISO/TS 22002-1:2009 er basert på PAS 220, og har like krav. 

PAS 220 ble utgitt i oktober 2008 av British Standards Institution (BSI) støttet av Danone, Kraft, Nestlé, Unilever og CIAA (Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union). 

PAS 220 eller ISO/TS 22002-1 kompletterer ISO 22000 og gir et felles sett med 18 programmer for grunnforutsetninger til bruk for produsenter: 

• Konstruksjon og planløsning for bygninger 

• Planløsning på lokaler og arbeidsplasser 

• Infrastruktur – luft, vann, energi 

• Avfallshåndtering 

• Utstyrs egnethet, rengjøring og vedlikehold 

• Håndtering av innkjøpte råvarer 

• Tiltak for forebygging av kryss-kontaminering 

• Vask og desinfeksjon 

• Skadedyrkontroll 

• Personlig hygiene og garderobeforhold 

• Omarbeidelse 

• Prosedyrer for tilbakekalling av produkter 

• Lagerforhold 

• Produktinformasjon/forbrukerinformasjon 

• Produktsikring, biologisk sabotasje og terrorisme 

ISO 22000 og PAS 220 sammen gir den nye sertifiseringsordningen FS 22000 for trygg mat, med "Foundation for Food Safety" som eier av ordningen og godkjenningen av GFSI. FS 22000 er den første sertifiseringsordningen som er fullt ut i overensstemmelse med alle relevante ISO standarder. 

Hvordan kan jeg forberede meg for sertifisering?

Følgende trinn inngår i prosessen for FSSC 22000

• Identifisering, evaluering og kontroll av farer for trygg mat som kan forventes å forekomme for å unngå å skade forbrukeren direkte eller indirekte. 

• Kommunikasjon av informasjon angående utvikling, implementering og oppdatering av styringssystemet for trygg mat gjennom organisasjonen. 

• Periodisk evaluering, og oppdatering ved behov, av styringssystemet for trygg mat for å sikre at det dekker virksomhetens faktiske aktiviteter, og tar med i betraktningen den nyeste kunnskap  om næringsmiddelfarer. 

Utvikling, implementering og sertifisering av et styringssystem for trygg mat er en kontinuerlig prosess, med uavhengig revisjon som ett av elementene i den totale vurderingsprosessen.

Start med FSSC 22000 sertifisering

DNV GL - Business Assurance kan: 

• Forestå opplæring i FSSC 22000, ISO 22000 og PAS 220 – ISO/TS 22002-1 

• Gjennomføre statusanalyse slik at du får beskrevet veien videre mot sertifisering 

• Gjennomføre sertifiseringsaktivitetene i henhold til FSSC 22000:2010. 

Ta kontakt med oss for å starte din FSSC 22000 sertifisering. 

 

Kontakt oss

Marie Wæhler

Marie Wæhler

Key Customer Manager

Already know what you are looking for?

Request for quote

Relatert service som kan være av interesse: