DNVGL.no

ISO 10667

ISO 9001

Sertifisering av tjenesteleverandører for rekrutterings- og/eller vurderingstjenester i arbeids- og organisasjonssammenheng.

Standarden som erstatter magefølelsen

Det er et kjent faktum at feilansettelser koster næringslivet store summer. Med ISO 10667 på plass vil man kunne jobbe målrettet og strukturert med vurdering av mennesker på ulike nivå. I rekrutteringssammenheng er det helt avgjørende å få rett person på rett plass. Standarden er spesielt rettet mot leverandører av rekrutteringstjenester samt interne HR-avdelinger. Den vil også ha stor nytteverdi for deg som jobber med både utvikling og omorganisering. Ved å følge denne standarden vil du sikre objektive og effektive prosesser, samt hindre diskriminering. 

Formål

ISO 10667 er en standard som tar sikte på å etablere god praksis og oppfordre til tydelig dokumentasjon av forholdet mellom kunde og tjenesteleverandør i ulike typer av evalueringer. Standarden beskriver prosedyrer og metoder for å evaluere personer i arbeidssammenheng, og består av to deler: 

Krav til kunden  
Krav til tjenesteleverandør 
DNV GL Business Assurance's sertifiseringsordning er basert på standardens del 2.

Hva dekker standarden? 

Standarden inneholder prosedyrer og metoder for personvurderinger, til bruk i arbeids- og organisasjonssammenheng. Standarden omhandler selve vurderingsprosessen. Ulike vurderingsprosesser som dekkes av ISO 10667- del 2.

Vurderinger på individuelt nivå: rekruttering, karriererådgivning, coaching, succession planning. 
Vurderinger på gruppenivå: teambygging, ledertrening/ utvikling. 
Vurderinger på organisasjonsnivå: tilfredshetsundersøkelser, klimaundersøkelser, kulturundersøkelser.

Standarden beskriver følgende prosedyre:

Avtaleprosedyre: beskriver gjensidig ansvar mellom kunde og tjenesteleverandør.

Prosedyre før vurderingen (pre- assessment): identifiserer hva som skal vurderes, og hvordan det skal vurderes. Dette skal gi en tydelig begrunnelse for forberedelsene. 

Vurderingen dekker alle faser av forberedelser og gjennomføring av selve vurderingen. Vurderingen skal vise kvalitet i produkter (verktøy) og personell. Etter vurderingen (post assessment): gransking av vurderingsprosessen for å kartlegge at utfall, konsekvenser og nytteverdi av vurderingsprosessen er i henhold til behovet i vurderingsprosessen, og om målene for vurderingsprosessen nådd. Hvis ikke, definere hvilke endringer i vurderingsprosessen som må foretas.

Hvordan kommer jeg videre?

For at oppnå sertifisering må du implementere et kvalitetsledelsessystem i din virksomhet som er i overensstemmelse med ISO 10667. Dokumentasjon på at forkunnskaper er tilfredsstillende må fremlegges før sertifiseringsprosessen starter. Ved å søke om sertifisering, aksepterer kandidaten betingelsene i sertifiseringsordningen for testbrukere og forplikter seg til å rette seg etter sertifiseringsorganets dokumenter og informasjon.

Mer om standarden

ISO 10667 er en standard som tar sikte på å etablere god praksis og oppfordre til tydelig dokumentasjon av forholdet mellom kunde og tjenesteleverandør i ulike typer av evalueringer. Standarden beskriver prosedyrer og metoder for å evaluere personer i arbeidssammenheng. Sertifiseringsordningen skal bidra til å øke kvaliteten på vurderingsprosessene. Vurderingstjeneste: Dette følger standardens spesifikasjon.  

Sertifiserte vurderingsprosesser

Med sertifisert vurderingsprosess menes vurderingsprosesser som har et gyldig sertifikat fra DNV GL.

Kunden

Med kunden menes den part som ønsker å få sin vurderingsprosess verifisert, og som formelt ber om verifisering av sin(e) vurderingsprosess(er). Revisorer/ revisjonsledere Revisorer / Revisjonsledere er personer som er kompetente og uavhengige til å kunne utføre verifisering av en vurderingsprosess i henhold til ISO 10667.


Fageksperter

Med fageksperter menes personer som har spesialkompetanse innenfor HR/ arbeidspsykologi, og har inngående kjennskap til, og kunnskap om bransjen.


Standarden

Med standarden henvises det til ISO 10667-2

Kontakt oss

Anita Mari Hansen

Anita Mari Hansen

Service Responsible

Ønsker du å søke om sertifisering?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: