DNVGL.no

ISO 22000

Ice cream processing line

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Standarden for styringssystem for trygg mat, ISO 22000, passer for alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden for næringsmidler. Standarden bidrar med en systematikk for å identifisere farer og redusere risiko for forbrukerne.

Forebyggelse av trygg mat-hendelser og sikring av lovpålagte krav er viktig for å beskytte merkenavnet ditt. Innføring av et styringssystem for trygg mat som oppfyller ISO 22000-standarden vil vri virksomhetens tilnærming fra analyser av sluttproduktet til en mer forebyggende måte å tenke på. Strenge krav fra myndigheter, kunder og forbrukere krever at produksjonsprosessene styres på en måte som sikrer trygg mat til sluttbrukeren. 
Et effektivt styringssystem tilpasset virksomheten vil redusere risikoen for uønskede hendelser, sikre etterlevelse av myndighetskrav, og i tillegg bidra til reduserte kvalitetskostnader. Et engasjement for kontinuerlig reduksjon av risiko kan bli et av dine største konkurransefortrinn.​

Hva er ISO 22000 standarden? 

ISO 22000-standarden er harmonisert med andre internasjonale standarder for styringssystemer, inkludert ISO 9001. Den passer godt for integrasjon med eksisterende styringssystemer.

ISO 22000 kan brukes av alle organisasjoner som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden for næringsmidler. Dette inkluderer produsenter av emballasje, vaskemidler, tjenester innen renhold, skadedyr og vaskerier. Standarden bidrar med en metodikk slik at du kan vise at farer for trygg mat er under kontroll slik at produktet er trygt. Standarden sikrer trygg mat fra jord og fjord til bord basert på følgende anerkjente elementer:

Interaktiv kommunikasjon: En sentral faktor for risikostyring. En strukturert informasjonsflyt om krav og farer internt og eksternt.

Systemstyring: Ledelsens styring med systemet sikrer at det blir effektivt og virkningsfullt.

Programmer for grunnforutsetninger:  Anerkjent god bransjepraksis i produksjonen, f.eks. rutiner for orden, renhold og vedlikehold er grunnlaget som HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point)-systemer er bygget på.

HACCP prinsipper: Grunnleggende metodikk for å planlegge trygge produksjonsprosesser som er tilpasset virksomheten.

Gjør deg klar for ISO 22000: 2018 - klikk her>


Hvorfor er sertifisering bra for min forretningsdrift?

De mulige fordelene ISO 22000 frembringer er utallige, men den mest fremtredende er konkret og demonstrerer utførelse av matsikkerhet og en større grad av forsikring om lovpålagt oppfyllelse.

 Standarden for ISO 22000 gir din virksomhet mulighet til å: 

  • Utvikle og drifte et styringssystem for trygg mat innen et veldefinert og klart rammeverk som er fleksibelt for din virksomhets behov og forventinger 
  • Forstå hva som er relevante risikoer for konsumentene og for din virksomhet 
  • Tilgjengeliggjøre et verktøy for forbedrede prosesser innen trygg mat og midler for å effektivt måle prosesser for trygg mat 
  • Bedre overholdelse av lovpålagte krav og konsernkrav

Sertifisering i henhold til standarden gir et effektivt middel for din virksomhet for å kommunisere med ulike interessentgrupper. Det er et viktig element i å demonstrere forpliktelse innen matsikkerhet under eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance), samfunnsansvar og finansielle rapporteringskrav.

Hvordan kan jeg forberede meg til en sertifisering?

Prosessen beskrevet i ISO 22000 omfatter følgende trinn:
  • Identifisere, vurdere, og styre næringsmiddelfarer for å hindre at forbrukeren skades.
  • Kommunikasjon av informasjon om trygg mat-forhold relatert til produktet gjennom verdikjeden.
  • Kommunikasjon av informasjon relatert til utvikling, iverksettelse og oppdatering av styringssystemet for trygg mat gjennom hele organisasjonen.
  • Periodisk evaluering av styringssystemet for trygg mat slik at det dekker virksomhetens faktiske aktiviteter og tar hensyn til ny informasjon om trygg mat-farer.
Utvikling, implementering og sertifisering av et styringssystem for trygg mat er en kontinuerlig prosess, med uavhengig revisjon som ett av elementene i den totale vurderingsprosessen.

Kontakt oss

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: