DNVGL.no

Takstmenn for boligsalgsrapportering

Sertifiseringen har som siktemål å kvalitetssikre takstmenn som utfører boligsalgsrapportering.

Kontakt oss

Susanne Reinset Giske Susanne Reinset Giske
Service Responsible
Send e-post

Ønsker du å søke om sertifisering?

Søknadsskjema
SHARE:
PRINT:
The Low Voltage Directive (LVD)

Bakgrunn for ordningen 

Sertifiseringsordningen «Sertifisering av takstmenn for boligsalgsrapportering» ble lansert i 2006. Målsetningen med ordningen er å gi mer konsistente boligrapporter, og dermed redusere risikoen for konflikter mellom kjøper og selger. Initiativtagerne til sertifiseringsordningen var Norges Eiendomsmeglerforbund, Huseiernes Landsforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Norges Takseringsforbund og NITO Takst. Disse, i tillegg til Forbrukerrådet og FNO, sitter også i sertifiseringsrådet for Takstpersonell i Norge (SETA). SETA har det faglige ansvaret for opprettholdelse og utviklingen av ordningen.

Bakgrunnen for etableringen av en sertifiseringsordning for takstmenn, var bransjens egen erkjennelse av ujevne takstresultater og konflikter mellom boligkjøpere og -selgere. For å avverge fremtidige konflikter og skape økt trygghet både for kjøper og selger, må boligtakstene gi en så enhetlig og korrekt rapportering som mulig.
Blant midlene for å nå dette målet er både å sikre høy kompetanse og sørge for at alle har sammenlignbar kompetanse. At en takstmann blir sertifisert av DNV GL skal være et riktig skritt på veien mot at selgere og kjøpere er sikret en nøytral og riktig vurdering av salgsobjektet.

Sertifiseringen omfatter takstmenn som utfører boligsalgsrapportering. Det utstedes et personlig sertifikat som et objektivt bevis på at en takstmann har bestått sertifiseringsprosessen. Det stilles en rekke krav for å bli sertifisert, og takstmennene må vedlikeholde sin kompetanse underveis, for å opprettholde sertifikatet. DNV GL overvåker denne prosessen.

Formål

​Formålet med sertifiseringen er at et upartisk sertifiseringsorgan skal kunne bekrefte at en person har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse iht. SETAs faglige rammeverk for sertifisering av takstmenn for boligsalgsrapportering. Videre at denne kompetansen opprettholdes i sertifikatperioden.
 
Sertifiseringen utføres av DNV GL som uavhengig 3. part i henhold til kravene i den europeiske standarden NS-EN ISO/IEC 17024. Ordningen er basert på regelverket fra The European Group of Vaulers' Association (TEGoVA), European Valuation Standards (EVS), andre faglige og etiske retningslinjer som kan regnes som allment akseptert i bransjen, samt beste praksis i bransjen. 

Krav til sertifikatinnehaver

Den sertifiserte er underlagt en regelmessig oppfølging av sertifiseringsorganet. Det kreves av alle sertifikatinnehavere at de kan påvise at de har oppdaterte kunnskaper.

Sertifikatinnehaveren skal bekrefte at kravene er fulgt ved å fylle ut en årlig rapport som sendes til sertifiseringsorganet. Sertifikatholder skal i den årlige rapporten dokumentere at minimum 10 takstrapporter, hvorav minst 5 er boligsalgsrapporter, er utført i løpet av kalenderåret. De årlige rapportene skal være levert inn til DNV GL ved hvert årsskifte. Første årlige rapport skal leveres innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år. 

For å kunne dokumentere kvaliteten på sertifikatinnehaveren, skal boligsalgsrapporter være tilgjengelig for stikkprøvekontroll av sertifiseringsorganet. DNV GL gir retningslinjer for gjennomføring av stikkprøvekontroller. Alle rapporter som blir underlagt kontroll, blir slettet/makulert etter vurdering. Kontrollen foretas av revisorer utpekt av DNV GL.

Krav til forkunnskaper

Kravene til forkunnskaper ligger nærmere beskrevet i tjenestebeskrivelsen under.
Hvordan gjennomføres eksamen?

Eksamen gjennomføres elektronisk og består av:

  • 50 multiple choice spørsmål med tre svaralternativer til hvert spørsmål der det kun er ett riktig svar
  • 1 case oppgave med 13 tilhørende spørsmål hvorav 6 spørsmål er i multiple choice form, og 7 spørsmål skal besvares som fritekst. Fritekst besvarelsene bedømmes av eksterne sensorer tilknyttet DNV GL.
  • Tiden til disposisjon er totalt 3,5 timer som kandidaten disponerer fritt

For å bestå eksamen må kandidaten ha minimum 70 % rett på multiple choice delen, og minimum 70 % rett på case oppgaven.  

OBS! På grunn av revidering av ordningen og ny eksamen, vil resertifiseringseksamen i 2014 og 2015 være som eksamen ved førstegangssertifisering angitt i tjenestebeskrivelsen, dvs. ha en varighet på 3,5 timer og inneholde 50 multiple choice spørsmål og en case oppgave med 13 tilhørende spørsmål.

Det anbefales å sette seg inn i eksamensveiledningen du finner under. Ved fremleggelse av dokumentasjon på spesielle forhold for kandidaten som allergi, dysleksi eller bruk av prestasjonshemmende medikamenter, kan det gis ekstra tid på eksamen. Behov for eventuell ekstra tid meldes til DNV GL ved eksamenspåmelding. 

Forkurs til eksamen arrangeres både av NITO Takst og NEAK, og påmelding til forkursene skjer direkte til arrangøren. Forkursene holdes dagen innen eksamensdatoen som er angitt i tabellen under her. Påmelding til eksamen skjer direkte i søknadsskjemaet på denne siden. 

Eksamensdatoer vil oppdateres fortløpende.