DNVGL.no

Testsertifisering

​Sertifiseringen omfatter personlighetsinventorier, evne- / ferdighetstester og teamtester, og skiller på om testene er sertifisert for utviklings- og/eller seleksjonsformål.

Kontakt oss

Susanne Reinset Giske Susanne Reinset Giske
Service Responsible

Ønsker du å søke om sertifisering?

Søknadsskjema
SHARE:
PRINT:
Small group sitting around table discussing documents. Seen from above.

Formål

Det norske arbeidsmarkedet kjennetegnes ved en stadig økende bruk av arbeidspsykologiske tester. Vi vet lite om det eksakte omfanget, men grove anslag indikerer at det årlig gjennomføres 100.000 tester bare innenfor rekrutteringsområdet. Samtidig med at bruken brer seg, ser vi at kvaliteten på testene som benyttes varierer stort. Formålet med sertifiseringsordningen er at DNV GL som et upartisk sertifiseringsorgan kan verifisere at et gitt arbeidspsykologisk testverktøy møter spesifiserte krav, som kan regnes som allment akseptert av det norske fagmiljøet.
 
Sertifikatene beskriver gyldighetsområdet på en entydig måte slik at dette er tydelig for alle aktører i markedet, enten du er leverandør eller kunde. DNV GL legger ”STNs faglige rammeverk for sertifisering av tester” til grunn for sertifiseringen. Rammeverket bygger på EFPAs standard for testevaluering. EFPA (The European Federation of Psychologists Associations) er den europeiske paraplyorganisasjonen for psykologforeninger og har en "Standing committee for tests and testuse" som har utviklet standardene, delvis i samarbeid med EAWOP (The European Association for Work and Organizational Paychology).

Fordeler

Stadig flere seriøse norske bedrifter begynner å stille spesifikke krav til sine underleverandørers tester og brukerkompetanse. Blant annet har DNB og Telenor gått i bresjen for å kreve at alle deres rekrutteringspartnere kan dokumentere at de minimum er i prosess med å sertifisere sin testbrukerkompetanse og testverktøyene de benytter.

Sertifikatets varighet

Sertifikatet har en gyldighet på tre år. Gyldigheten forutsetter imidlertid at kravene til vedlikehold av sertifikatet oppfylles.

Krav til sertifikatinnehavere

Sertifiseringsorganet skal overvåke sertifikatinnehaveren/testleverandøren under sertifikatets gyldighetstid, og skal vurdere de årlig innsendte rapportene.

Rapportene skal være levert inn til DNV GL innen hvert årsskifte. Første rapport skal leveres innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år. Det kan bli foretatt stikkprøver. Sertifiseringsorganet skal sende en påminnelse til sertifikatinnehaver om fristen for innsending av årsrapport.

Tilbaketrekking av sertifikat

Ved overtredelse av sertifiseringsbestemmelsene har sertifiseringsorganet rett til å gjennomføre en eller flere av følgende tiltak:

 • Gi advarsel
 • Suspendere sertifikat
 • Tilbaketrekking av sertifikatet

Sertifiseringsorganet kan videre trekke tilbake et sertifikat dersom:

 • Det oppdages brudd på sertifiseringsavtale mellom testleverandør og DNV GL Business Assurance AS, Inkludert betalingsutelatelser
 • Sertifikatet er utstedt på feil grunnlag
 • Årlig rapportering ikke opprettholdes i samsvar med gjeldene krav i tjenestebeskrivelse for sertifisering av arbeidspsykologiske profilverktøy
 • Sertifikatet brukes utenfor sertifiseringsomfanget
 • Sertifiseringsorganet finner bevis for annen uetisk fremferd som ikke er forenlig med prosedyrene for sertifisering
 • Misbruk av sertifiseringsmerke (DNV GL-logo)
 • Informasjon fra interessenter kan påvirke sertifikatets status (f.eks. unnlater å etterfølge gjeldende lover og regler)
 • Testleverandør unnlater å respondere adekvat på DNV GLs henvendelser
 • Testleverandør ikke gir DNV GL tilgang til nødvendig informasjon og dokumentasjon i sertifiseringsperioden

Sertifiseringsprosessen

 1. Testleverandør søker sertifisering ved å benytte vårt søknadsskjema 
 2. DNV GL vurderer og aksepterer søknaden iht gitte kriterier
 3. DNV GL sender formelt tilbud og kontrakt til testleverandør. I kontrakten oppgis to uavhengige fageksperter som skal vurdere dokumentasjonen iht ”Faglige rammeverk for sertifisering av arbeidspsykologiske tester Vedtatt August 2005 Med rettelser 14.06.06.” (Heretter referert til som Faglig Rammeverk) på vegne av DNV GL. Fagekspert 1 står ansvarlig for å vurdere testen iht til kriteriene i Faglig rammeverk, mens fagekspert 2 står ansvarlig for å verifisere (bekrefte) arbeidet til fagekspert 1.
 4. Testleverandør kan velge å akseptere de foreslåtte fagekspertene eller be om forslag til ny(e)
 5. Når begge fageksperter er akseptert av testleverandør, må fagekspertene signere taushetserklæringer og skjemaer for ”Non-Conflict of Interest Declaration”
 6. Testleverandøren oversender to sett av relevant dokumentasjon som er strukturert i henhold til strukturen gitt i Faglig rammeverk
 7. Fagekspert 1 vurderer dokumentasjonen og fyller inn sine vurderinger og konklusjoner i ”reviewing document” før han/hun sender dette over til fagekspert 2 for sin gjennomgang
 8. Fagekspert 2 verifiserer vurderingene og konklusjonene utført av fagekspert 1
 9. Fagekspert 1 og 2 enes om sluttvurdering, signerer ”reviwing document” og sender dokumentet til tjenesteansvarlig i DNV GL
 10. DNV GL gjennomgår ”reviewingdokumentet” og gjør en teknisk gjennomgang iht EN 45011 – General requirements for bodies operating product certification systems. DNV GL tar den endelige beslutningen om sertifisering
 11. Testleverandør får tilsendt “reviewingdokumentet” og blir innkalt til et sluttmøte med DNV GL
 12. I fall beslutning om å ikke utstede sertifikat; Avvik i vurderingen kommuniseres til testleverandør. Testleverandør og DNV GL avtaler tidsperspektiv for når avvik kan behandles og lukkes. Når ny eller manglende dokumentasjon foreligger skal dette sendes DNV GL i to eksemplarer
 13. Prosedyre iht punkt 1.7 følges inntil alle avvik er lukket
 14. I fall ingen avvik avdekkes vil sertifikat og følgebrev utstedes av DNV GL