DNVGL.no

Testsertifisering NOT IN USE

Small group sitting around table discussing documents. Seen from above.

Kontakt oss

Ønsker du å søke om sertifisering?

Søknadsskjema

​Sertifiseringen omfatter personlighetsinventorier, evne- / ferdighetstester og teamtester, og skiller på om testene er sertifisert for utviklings- og/eller seleksjonsformål.

Formål

Det norske arbeidsmarkedet kjennetegnes ved en stadig økende bruk av arbeidspsykologiske tester. Vi vet lite om det eksakte omfanget, men grove anslag indikerer at det årlig gjennomføres 100.000 tester bare innenfor rekrutteringsområdet. Samtidig med at bruken brer seg, ser vi at kvaliteten på testene som benyttes varierer stort. Formålet med sertifiseringsordningen er at DNV GL som et upartisk sertifiseringsorgan kan verifisere at et gitt arbeidspsykologisk testverktøy møter spesifiserte krav, som kan regnes som allment akseptert av det norske fagmiljøet. 

Sertifikatene beskriver gyldighetsområdet på en entydig måte slik at dette er tydelig for alle aktører i markedet, enten du er leverandør eller kunde. DNV GL legger EFPAs standard for testevaluering til grunn for sertifiseringen. EFPA (The European Federation of Psychologists Associations) er den europeiske paraplyorganisasjonen for psykologforeninger og har en "Standing committee for tests and testuse" som har utviklet standardene, delvis i samarbeid med EAWOP (The European Association for Work and Organizational Paychology).

Last ned en liste over sertifiserte tester her


Fordeler

Stadig flere seriøse norske bedrifter begynner å stille spesifikke krav til sine underleverandørers tester og brukerkompetanse. Blant annet har DNB og Telenor gått i bresjen for å kreve at alle deres rekrutteringspartnere kan dokumentere at de er minimum i prosess med å sertifisere sin testbrukerkompetanse og testverktøyene de benytter.

Sertifikatets varighet

Sertifikatet har en gyldighet på tre år. Gyldigheten forutsetter imidlertid at kravene til vedlikehold av sertifikatet oppfylles.

Krav til sertifikatinnehavere

Sertifiseringsorganet skal overvåke sertifikatinnehaveren/testleverandøren under sertifikatets gyldighetstid, og skal vurdere de årlig innsendte rapportene.

Rapportene skal være levert inn til DNV GL innen hvert årsskifte. Første rapport skal leveres innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år. Det kan bli foretatt stikkprøver. Sertifiseringsorganet skal sende en påminnelse til sertifikatinnehaver om fristen for innsending av årsrapport.

Tilbaketrekking av sertifikat

Ved overtredelse av sertifiseringsbestemmelsene har sertifiseringsorganet rett til å gjennomføre en eller flere av følgende tiltak:

 • Gi advarsel
 • Suspendere sertifikat
 • Tilbaketrekking av sertifikatet

Sertifiseringsorganet kan videre trekke tilbake et sertifikat dersom:

 • Det oppdages brudd på sertifiseringsavtale mellom testleverandør og DNV GL Business Assurance AS, Inkludert betalingsutelatelser
 • Sertifikatet er utstedt på feil grunnlag
 • Årlig rapportering ikke opprettholdes i samsvar med gjeldene krav i tjenestebeskrivelse for sertifisering av arbeidspsykologiske profilverktøy
 • Sertifikatet brukes utenfor sertifiseringsomfanget
 • Sertifiseringsorganet finner bevis for annen uetisk fremferd som ikke er forenlig med prosedyrene for sertifisering
 • Misbruk av sertifiseringsmerket (DNV GL-logo)
 • Informasjon fra interessenter kan påvirke sertifikatets status (f.eks. unnlater å etterfølge gjeldende lover og regler)
 • Testleverandør unnlater å respondere adekvat på DNV GLs henvendelser
 • Testleverandør ikke gir DNV GL tilgang til nødvendig informasjon og dokumentasjon i sertifiseringsperioden

Sertifiseringsprosessen

 1. Testleverandør søker sertifisering ved å benytte vårt søknadsskjema 
 2. DNV GL vurderer og aksepterer søknaden iht. gitte kriterier og tar kontakt med testeleverandøren for å arrangere obligatorisk formøte som faktureres iht. gjeldende prisliste. I formøtet vil testleverandøren møte DNV GL og fagekspert for å presentere dokumentasjonen.     
 3. Etter formøtet vil DNV GL sende formelt tilbud og kontrakt til testleverandør basert på den dokumentasjon som har blirr presentert i møtet. I kontrakten oppgis to uavhengige fageksperter som skal vurdere dokumentasjonen iht. EFPA review model (version 4.2.6) på vegne av DNV GL. Fagekspert 1 står ansvarlig for å vurdere testen iht. til kriteriene i EFPA, mens fagekspert 2 står ansvarlig for å verifisere (bekrefte) arbeidet til fagekspert 1.
 4. Testleverandør kan velge å akseptere de foreslåtte fagekspertene eller be om forslag til ny(e)
 5. Når begge fageksperter er akseptert av testleverandør, må fagekspertene signere taushetserklæringer og skjemaer for ”Non-Conflict of Interest Declaration”
 6. Testleverandøren oversender to sett av relevant dokumentasjon som er strukturert i henhold til strukturen gitt i EFPA. Del 1 i EFPA review model skal ha fylts ut av testleverandøren før dokumentasjonen leveres for gransking.  
 7. Fagekspert 1 vurderer dokumentasjonen og fyller inn sine vurderinger og konklusjoner i EFPA review model del 2 («reviewing document») før han/hun sender dette over til fagekspert 2 for sin gjennomgang
 8. Fagekspert 2 verifiserer vurderingene og konklusjonene utført av fagekspert 1
 9. Fagekspert 1 og 2 enes om sluttvurdering, signerer sluttrapporten og sender dokumentet til tjenesteansvarlig i DNV GL
 10. DNV GL gjennomgår «reviewing document» og gjør en teknisk gjennomgang iht. EN 45011 – General requirements for bodies operating product certification systems. DNV GL tar den endelige beslutningen om sertifisering
 11. Testleverandør får tilsendt sluttrapporten og blir innkalt til et sluttmøte med DNV GL
 12. I fall beslutning om å ikke utstede sertifikat; Avvik i vurderingen kommuniseres til testleverandør. Testleverandør og DNV GL avtaler tidsperspektiv for når avvik kan behandles og lukkes. Når ny eller manglende dokumentasjon foreligger skal dette sendes DNV GL i to eksemplarer
 13. Prosedyre iht. punkt 1.7 følges inntil alle avvik er lukket
 14. I fall ingen avvik avdekkes vil sertifikat og følgebrev utstedes av DNV GL

Kontakt oss

Ønsker du å søke om sertifisering?

Søknadsskjema

Relatert service som kan være av interesse: