DNVGL.no

Kurs i kvalitetsstandarden for helse- og omsorgstjenester, NS 15224

Den nye kvalitetsstandarden for helse – og omsorgstjenester, NS 15224, stiller krav til hvordan tjenestene leveres til pasienter. Kurset gir en innføring i standardens krav, slik at du som leverandør kan sikre at du bidrar til forsvarlige leveranser, kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet og fyller øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen.

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
Healthcare certification

Training Information

 • Varighet:

  2 dager

Oppsatte kurs

Dato
Sted
Tidspunkt
Pris
Dato
 20. Mai 2019
Sted
Veritasveien 1, Høvik
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
4 990,-

NS 15224 standarden samsvarer med kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Kurset gir deg en innføring i innholdet i standarden, hvordan den kan implementeres og understøtte virksomhetens daglige drift. Det er ingen krav til forkunnskaper.  
 

Målgruppe

Kurset passer for personell som jobber i  primærhelsetjenesten, på sykehus og sykehjem, innen psykisk helsevern, tannhelsetjenesten, fysioterapi, bedriftshelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner. 
 

Innhold

NS15224 er en standard for kvalitet rettet mot helse- og omsorgstjenester. Den spesifiserer og utfyller kravene i ISO 9001:2015 til å omfatte de spesielle forholdene der helse- og omsorgstjenester hovedsakelig leverer tjenester, og der kundene hovedsakelig er pasienter. Standarden omfatter også aspekter knyttet til klinisk risiko gjennom planlegging, drift og styring av kliniske prosesser.
 
Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et ledelsessystem for kvalitet og hvilke prinsipper og krav som følger av standarden.  Vi ser på de spesifikke kravene i standarden og hvilken betydning de  har i forhold til virksomhetens egne avdelinger og prosesser. 
 
I kurset får du også en forståelse for hvoran implementering av standarden vil «bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves» (§1, FOR-2016-10-28-1250 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten).
 
Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i ethvert enkeltkrav:
 
 • Bakgrunn og målsetninger for standarden
 • Prinsippene for kvalitetsledelse i helse- og omsorgssektoren
 • Hovedkravene i standarden og tolkningen av disse 
 • Pasientfokus
 • Lederskap
 • Prosessorientering og kliniske prosesser
 • Faktabasert beslutning
 • Systemtankegang
 • Personellets engasjement
 • Gjensidig fordelaktig leverandørsamarbeid
 • Kontinuerlig forbedring
 
Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.
 

Andre relevante kurs:

Ledelsens gjennomgang

Vi anbefaler vårt kurs Ledelsens gjennomgang for deg som jobber med å forberede dette for din bedrift og som ønsker en praktisk tilnærming til hensikt og gjennomføring av dette punktet i standarden. Kurset går over én dag. 
 

Endringene i ISO 9001 og ISO 14001 

Begge standardene er nå lansert i nye utgaver. For deg som kjenner disse godt fra før, anbefaler vi våre kurs i endringene i ISO standardene.  
 

Bedriftsinternt kurs 

Alle våre kurs tilbys som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss så finner vi beste løsning for deg og din bedrift.